İmar Affı Yasalaştı? (2018 İmar Barışı)

İmar barisi 2018
İmar Affı 2018 Düzenlemesi

2018 imar affı düzenlemesi yasalaştı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren İmar Affı Kanunu (2018 İmar Barışı) hakkında merak edilen birçok soruyu cevapladık. İmar Barışı Kanunu‘nu yazının sonuna ekledik. Ayrıntılar aşağıda…

İmar Barışı Nedir? Kimleri Kapsar?

Türkiye’deki binaların yaklaşık %60’ı imar planlarına uymuyor. Bazı bölgelerde bu oran %80’e kadar çıkıyor. İmar planına uymayan yapılara iskan verilmiyor. Bu durum tapu sorununu ortaya çıkarıyor. Çünkü iskansız yapıların tapusu çıkarılamıyor. Bu durumdaki vatandaşın elinde sadece arsa tapusu bulunuyor. İmar Kanunu’nda; iskanı (yapı kullanım belgesi) olmayan binaların yıkılması ve plana uymayan vatandaşa ceza yazılması bildiriliyor. Ancak bu kanunun uygulanması mümkün görünmüyor.

İmar barışı 2018 düzenlemesi bu durumda olan vatandaşlara uygun bir ücret karşılığında iskan (yapı kullanım belgesi) verilmesini amaçlıyor. İmar affı 2018 düzenlemesine göre: imar planına uymayan yani iskan sorunu olan yapılar vatandaş tarafından devlete bildirilirse ve vatandaş devletin talep ettiği tutarı öderse vatandaşa yapı kullanım belgesi verilecek. Böylece imar barışı sağlanmış olacak.

İmar affı 2018 düzenlemesi kimleri kapsıyor?

İskan sorununun temel sebebi; ilgili yapının mevcut imar planına uymamasıdır. Çıkan 2018 imar affı kanunu da bunu önlemek amacındadır. İmar barışı kanunu; ruhsatsız olmayan ve ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş bütün yapıları kapsıyor.

UYARI: 31 Aralık 2017’den önce tamamlanmış yapılar için imar barışından faydalanabilirsiniz.

2018 İmar Affı başvurusu nasıl yapılacak?

Yapının imar planına aykırı olduğunu, bizzat vatandaşın devlete bildirmesi gerekecek. İmar affı başvurusu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yapılacak. Vatandaş yapının durumunu (metrekaresini, kat sayısını vs) kuruma bildirecek. Bildirimden sonra belli bir ücret karşılığında vatandaşa Yapı Kullanım Belgesi verilecek. Yapının durumunda vatandaşın beyanının belirleyici olacağını şu maddeye bakarak anlıyoruz:

”GEÇİCİ MADDE 16- …Başvuruya konu yapının ve arsanın mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.”

Peki, İmar barışı kapsamındaki yapı kullanım belgesi ücreti ne kadar?

2018 İmar Barışı için vatandaştan ne kadar ücret alınacak?

2018 imar affı kanunu kapsamında vatandaşa yapı kullanım belgesi verilir. Yapı Kullanım Belgesi ücreti kanunda şöyle açıklanmış:

”…Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak…”

Yapı Kullanım Belgesi verilen yapılara elektrik, su, doğalgaz vs bağlanacak mı?

2018 imar barışı kapsamında Yapı Kullanım Belgesi alan evlere geçici olarak abonelik sağlanabilir. Bunu kanundaki şu ibareden anlıyoruz:

”Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.”

Yapının deprem riski varsa ne olacak?

Vatandaştan imar affı için belirli bir ücret alınacağını söylemiştik. Bu ücretlerle oluşturulacak kaynağın 48 milyar TL civarında olması bekleniyor. İmar Barışı 2018 kapsamında toplanacak olan bu kaynak kentsel dönüşüm amacıyla kullanılacak. Devlet, belediyelere kentsel dönüşüm için bu tutar üzerinden 0 faizli kredi verecek. Krediler 3 yıl ertelemeli olacak. Belediyelere verilmesi düşünülen bu kaynağın, devletle ihtilaflı olan ve deprem riski bulunan yapı problemini çözmesi bekleniyor.

Kaçak yapıya ait yıkım kararı veya idari para cezası varsa iptal edilecek

İmar affına konu olan yapı hakkında yıkım kararı veya idari para cezası mevcut ise ilgili yapıya Yapı Kayıt Belgesi verildikten sonra bu kararlar iptal edilir. Kanundaki ibare şöyle:

”Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.”

2018 imar affı başvurusu için son tarih ne zaman?

İmar affı başvurusu için son tarih 31 Aralık 2018 olarak belirtilmiş. Ancak Bakanlar Kurulunun başvuru sürecini 1 yıl daha uzatma hakkı olduğu kanunda belirtiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: SGK prim borcu affı yasalaştı. Konu hakkında daha fazla bilgi için https://yatırımhaber.com/sgk-borc-yapilandirma-ssk-bagkur-affi-2018/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

İmar Affı Kanunu 2018 (Resmi Gazete Metni)

İmar Affı Kanunu 2018 düzenlemesi ”Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” içeriğinde bulunuyor. Kanunun 16. maddesinde imar affı 2018 düzenlemesi şöyle açıklanmış:

”MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

”GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsanın mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.

  • Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  • Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
  • Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
  • Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
  • Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
  • Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.
  • Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin birinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
  • Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.
  • Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Komisyonun onayı ile yasalaşan torba yasadaki; prim affı, ceza affı ve vergi yapılandırma hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz https://yatırımhaber.com/vergi-borcu-yapilandirma-kanunu-2018/ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*